กรณีนิสิตเลือกรูปแบบชำระเงินเต็มจำนวน

ต้องชำระภายในวันที่ 1-10 ของทุกเดือน 

ภายในวันสุดท้ายของการเรียนการสอน


นิสิตหลักสูตรภาษาไทย

งวดที่ 2 คือ วันที่ 1-10 ของเดือน ส.ค./ก.ย./ต.ค.

งวดที่ 3 คือ วันที่ 1-10 ของเดือน ก.ย./ต.ค./1-6 พ.ย. 63


นิสิตหลักสูตรนานาชาติ

งวดที่ 2 คือ วันที่ 1-10 ของเดือน ส.ค./ก.ย./ต.ค./พ.ย.

งวดที่ 3 คือ วันที่ 1-10 ของเดือน ก.ย./ต.ค./พ.ย./1-4 ธ.ค. 63