เอกสารสัญญาประกอบการมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ เป็นเอกสารสัญญาที่ผู้ที่จะเข้ามอบตัวเป็นนิสิต และผู้ปกครองของนิสิต ระดับปริญญาตรี ทุกวิทยาเขต จะต้องกรอกยืนยันให้คำสัญญากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับความประพฤติและการรับรองทางการเงินของนิสิต

นอกจากนี้ยังเป็นคำยินยอมให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งข้อมูลนิสิตเท่าที่จำเป็นเพื่อการเปิดบัญชีธนาคารกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบหมายให้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตบัตรประจำตัวนิสิต/บัตรเดบิตร่วม SCB

นิสิตสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากทั้งในระบบกรอกประวัติ ฯ หรือด้านล่างนี้