คำตอบ


การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาเรียนทับซ้อนกันไม่ถูกต้องตามข้อบังคับนะคะ และระบบฯ จะไม่ยอมให้นิสิตลงทะเบียนได้ หากเวลาเรียนชนกัน ทำได้ 2 อย่าง คือ 

1. หากอาจารย์วิชาใดวิชาหนึ่งสามารถแก้ไขเวลาเรียนได้ ให้นิสิตติดต่ออาจารย์เพื่อขอให้ "ไม่ระบุเวลาเรียน" 

2. นิสิตทำคำร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่มีเวลาทับซ้อนกัน พร้อมแนบ KU3 (สำหรับวิชาที่ไม่สามารถลงในระบบฯ ได้ เนื่องจากเวลาทับซ้อนกัน) ยื่นผ่านช่องทางออนไลน์ สำนักบริหารการศึกษา จะลงทะเบียนเรียนในวิชาที่ทับซ้อนกันให้ 

วิธีทำสำหรับข้อ 2 

1. ให้นิสิตใช้คำร้องทั่วไปตามรูปแบบของคณะ หากไม่มี ให้นิสิตไปที่เว็บไซต์ registrar.ku.ac.th 

     เลือกเมนู "บริการนิสิต" 

     เลือก   "ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม"

     เลือก "คำร้องขอลงทะเบียนเรียน"

หัวข้อที่นิสิตเลือกคือ ขอเพิ่มถอนรายวิชาล่าช้า (แนบ KU3)  ใส่เหตุผลด้วยนะคะ ว่าเนื่องจากอะไร เช่น ... นิสิตมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนวิชา A และ B พร้อมกัน แต่เวลาเรียนทับซ้อนกัน เป็นต้น 

หากนิสิตติดต่อ อ.ผู้สอน ทั้งสองวิชาแล้ว และอาจารย์อนุญาต >>>>ให้นิสิตใส่ข้อความด้วยว่า.... ได้ติดต่ออาจารย์ทั้งสองวิชาแล้ว อาจารย์อนุญาตและให้นิสิต.....(สมมติเช่น ให้นิสิตทบทวนบทเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง เป็นต้น)  เพื่อประกอบการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์หัวหน้าภาค และคณบดีของนิสิต ต่อไปค่ะ 

2. ยื่นคำร้องให้อาจารย์หัวหน้าภาค และคณบดีที่นิสิตสังกัด เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนได้ 

สำหรับช่องทางออนไลน์ ในการยื่นเอกสาร นิสิตสามารถส่งไฟล์คำร้องฯ + KU3 มาได้ที่อีเมล์ registrar.ku.ac.th (โดยใช้เมล์ของนิสิต @ku.th) หรือ เข้าระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา เลือก AskMe KU 4.0