สถานประกอบการณ์สามารถเสนองานผ่าน E-mail : psdpys@ku.ac.th โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. โปรไฟล์บริษัท

2. ตำแหน่งงานและลักษณะงาน (Job Description)

3. สวัสดิการ

4. สาขาวิชาที่ต้องการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

5. จำนวนนิสิตที่ต้องการรับปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา


https://askme.registrar.ku.ac.th/archives/stakeholders/cooperative-education-cooperative-education/co-po