นิสิตติดต่อที่ศูนย์บริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ สำนักบริหารการศึกษา ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก

การทำบัตรนิสิตมี 2 แบบ ซึ่งนิสิตต้องดำเนินการดังนี้

แบบที่ 1 บัตรประจำตัวนิสิตแบบผูกบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) 

1. กดบัตรคิวยื่นคำร้อง เพื่อติดต่อขอคำร้องทำบัตรนิสิตแบบ SCB 

2. นำคำร้องไปติดต่อทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนิสิตต้องเตรียมบัตรประชาชนไปติดต่อและชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท

แบบที่ 2 บัตรประจำตัวนิสิตแบบเดิม 

1. นิสิตต้องแต่งกายด้วยชุดนิสิตถูกระเบียบ ทรงผมและสีผมสุภาพ 

2. กดบัตรคิว "ยื่นคำร้อง"  

3. เมื่อถึงคิวรับริการ แจ้งรหัสนิสิต และเหตุผลขอทำบัตรใหม่ แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับบริการ 

4. รอฟังเรียกคิวเดิม เพื่อชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท 

5. ถือคำร้องไปถ่ายรูป และรับบัตรประจำตัวนิสิต


#บัตรนิสิต #บัตรหาย #บัตรชำรุด #บัตรหมดอายุ