หมายเหตุ:


1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (252) สามารถดำเนินการในเมนูสีเขียว (213,252,226) และเมนูสีส้ม (255) ได้

2. อาจารย์ประจำรายวิชา (213) สามารถเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้จัดทำรายวิชาตั้งต้น (226) ได้

3. อาจารย์ผู้สอนที่มีรายชื่อและหมู่เรียนในเมนู 451 สามารถดำเนินการในเมนูสีฟ้า (253*,254) ได้

4. เจ้าหน้าที่แอดมินคณะสามารถบริหารจัดการหลักสูตรและรายวิชาในเมนูสีเขียว (213,252,226) ได้


   ( * ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 ลำดับที่ 4 สามารถทำงานแทนลำดับที่ 3 เฉพาะเมนู 253 ได้)