อาจารย์ที่ปรึกษา

ขอรหัสอาจารย์ใหม่่ / แต่งตั้งอาจารย์ประจำตัวนิสิต / ปรับปรุงประวัติ

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มก. ฉบับปรับปรุงแก้ไข 2556
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มก. ฉบับปรับปรุงแก้ไข 2556 ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.eduserv.ku.ac.th//knowledge/manual/manteahelp56.pdf
วันพฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์, 2020 เมื่อ 11:47 AM