การสอบของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะใช้ระบบสอบ KULAM (URL: https://exam.ku.th) ซึ่งเป็นระบบการสอบผ่านคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่ว่าจะเลือกเข้าสอบ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หรือเลือกสอบผ่านการตั้งกล้องถ่ายทอดสด ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์จากทางไกล (Remote Proctoring)


ปัจจุบัน (รุ่นที่ 19 พ.ศ. 2567) โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีรูปแบบสถานที่เข้าสอบ 3 รูปแบบ ดังนี้


 1. สอบ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยใช้อุปกรณ์ของ "ศูนย์สอบ Chongrak KULAM - B1"
 2. สอบ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยนำอุปกรณ์ของตนเองมา ณ สนามสอบ (Bring Your Own Device - BYOD)
 3. สอบผ่านการตั้งกล้องถ่ายทอดสด ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์จากทางไกล (Remote Proctoring)


โดยแต่ละรูปแบบสถานที่สอบมีข้อแตกต่างดังตารางเปรียบเทียบด้านล่างนี้


หัวข้อสอบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในศูนย์สอบ Chongrak KULAM - B1สอบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แบบนำอุปกรณ์มาเอง (BYOD)สอบผ่านการตั้งกล้องถ่ายทอดสด ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์จากทางไกล (Remote Proctoring)
ระบบการสอบใช้ระบบการสอบของมหาวิทยาลัย KULAM (https://exam.ku.th) โดยใช้ผู้ใช้งานเป็น Google Account ที่ใช้เข้าเรียนใช้ระบบการสอบของมหาวิทยาลัย KULAM (https://exam.ku.th) โดยใช้ผู้ใช้งานเป็น Google Account ที่ใช้เข้าเรียนใช้ระบบการสอบของมหาวิทยาลัย KULAM (https://exam.ku.th) โดยใช้ผู้ใช้งานเป็น Google Account ที่ใช้เข้าเรียน
อุปกรณ์สำหรับการเข้าสอบ (กล้องที่ 1 ซึ่งใช้งานโดยระบบ KULAM)iPad ของศูนย์สอบือกแล็บท็อป (Laptop) หรือแท็บเล็ต (Tablet) ที่มีกล้องด้านหน้า ของผู้สอบเองแล็บท็อป (Laptop) หรือแท็บเล็ต (Tablet) ที่มีกล้องด้านหน้า หรือ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) ที่มีกล้อง Webcam ติดตั้งไว้เพิ่มเติม ของผู้สอบเอง
บุคคล/อุปกรณ์สำหรับการคุมสอบ (กล้องที่ 2 ซึ่งเข้า ZOOM หรือ WebEx)
ระบบการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมการสอบของศูนย์สอบ (ไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์ตั้งกล้องด้านหลังมาเอง)บุคลากรของศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์ตั้งกล้องด้านหลังมาเอง)ต้องมีอุปกรณ์ที่ 2 สำหรับการเปิดโปรแกรม ZOOM หรือ WebEx ที่ Join เข้าห้องคุมสอบที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องมีกล้องด้วย
สถานที่สอบห้อง Chongrak KULAM - B1 ศูนย์เรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนห้องเรียนของศูนย์เรียนรวม 1 หรือ 3 มก. (ให้ดูประกาศในการสอบแต่ละครั้ง)ที่บ้านหรือที่โรงเรียนของผู้เรียน โดยต้องเป็นห้องที่ผู้เข้าสอบอยู่คนเดียว ไม่มีสิ่งของหรือเสียงรบกวนใด ๆ ตลอดการสอบ
การแต่งกายในการเข้าสอบแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบของสถานศึกษาที่ผู้เรียนสังกัดอยู่ (เนื่องจากเป็นสถานที่ราชการ)แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบของสถานศึกษาที่ผู้เรียนสังกัดอยู่ (เนื่องจากเป็นสถานที่ราชการ)แต่งกายด้วยชุดสุภาพ (ควรแต่งกายมิดชิดเนื่องจากการสอบมีการบันทึกภาพและมีอาจารย์ผู้คุมสอบควบคุมตลอดเวลา)
หมายเหตุ/ข้อจำกัดอื่น ๆ- เนื่องด้วยศูนย์สอบมีอุปกรณ์จำกัด (140 เครื่อง) กรณีที่มีผู้เลือกสถานที่สอบ ณ มก. จำนวนมาก ผู้เรียนบางส่วนจะถูกกำหนดให้นำอุปกรณ์มาเอง (BYOD)- หากจำนวนผู้เข้าสอบในคาบนั้นมีจำนวนน้อย ผู้ที่เลือกเข้าสอบ ณ มก. จะได้ใช้ศูนย์สอบทั้งหมด
- ผู้เข้าสอบที่ลงทะเบียนเข้าสอบล่าช้า (หากเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่ม) จะต้องนำอุปกรณ์มาเองเนื่องจากได้จัดสรรที่นั่งให้ตามสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
- ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าซ้อมสอบในช่วงของการตั้งกล้องเพื่อรับการคุมสอบทางไกล (Remote Proctoring) ในวันและเวลาที่โครงการฯ กำหนดไว้ในแต่ละรอบ
- ผู้เข้าสอบต้องตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ อินเทอร์เน็ต และระบบไฟฟ้า/ไฟสำรอง ของตนเอง


การเตรียมตัวของผู้เข้าสอบก่อนถึงวันสอบจริง

 1. ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของผู้เข้าสอบ ในแต่ละรายวิชา ว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนแบบ เรียนและเข้าสอบวัดผล เรียบร้อยแล้ว (หากยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ให้ดำเนินการใน https://registrar.ku.ac.th/adv/registration ให้เรียบร้อย
 2. ตรวจสอบกำหนดการสอบของแต่ละรอบสอบ และตารางสอบของแต่ละรายวิชา ที่ https://registrar.ku.ac.th/adv 
 3. เมื่อถึงกำหนดการลงทะเบียนเข้าสอบและเลือกสถานที่สอบ ให้ดำเนินการลงทะเบียนเข้าสอบและเลือกสถานที่เข้าสอบ ณ เว็บไซต์ของโครงการ (ตามข้อ 2)
 4. ดำเนินการเตรียมอุปกรณ์การเข้าสอบให้เรียบร้อย (ดูรายละเอียดด้านล่าง)
 5. ดำเนินการซ้อมสอบ ซึ่งมีสองส่วน ได้แก่
  1. การซ้อมการเข้าใช้งานระบบสอบ KULAM สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองตามคู่มือที่ประกาศ หรือ เข้าซ้อมแบบ LIVE ตามที่โครงการฯ กำหนด
  2. เฉพาะผู้เลือกเข้าสอบแบบออนไลน์จากที่บ้าน (Remote Proctoring) ต้องเข้าซ้อมสอบการตั้งกล้องและตรวจมุมกล้อง และได้รับการรับรองจากกรรมการผู้คุมสอบแล้ว ทั้งนี้ มุมกล้องในวันที่ซ้อมสอบ และวันที่สอบจริง จะต้องเหมือนกัน (กรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่ฉุกเฉิน ต้องติดต่อโครงการฯ ก่อนถึงวันสอบจริง)

URL ของระบบการสอบ

KULAM :: https://exam.ku.th
ใช้การเข้าสู่ระบบโดยการกดปุ่ม G Google Sign-in และใช้บัญชีผู้ใช้ GMail ที่ผู้เข้าสอบใช้เข้าระบบการเรียนการสอน


การเตรียมอุปกรณ์ก่อนการเข้าสอบ

อุปกรณ์ที่ 1 ซึ่งใช้สำหรับการสอบ KULAM

ถึงแม้ว่าจะเลือกสอบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับจัดสรรให้ใช้อุปกรณ์ของมหาวิทยาลัย ก็ขอให้ผู้เข้าสอบดำเนินการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ส่วนบุคคลไว้ด้วย (สำหรับกรณีฉุกเฉิน) เว้นแต่หากไม่มีจริง ๆ ท่านจะยังเข้าสู่ระบบในการซ้อมสอบกับข้อสอบบางส่วนได้ (เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับตัวประเภทข้อสอบที่จะปรากฏในวันสอบจริง รวมถึงการส่งข้อสอบข้อเขียน หรือการทดสอบข้อสอบการฟัง) แต่จะทำข้อสอบบางชิ้นไม่สำเร็จ (เพราะจะติดข้อจำกัดของโหมดอุปกรณ์ โดยเฉพาะบนมือถือ)

อุปกรณ์ที่ 2 ซึ่งใช้สำหรับการคุมสอบ ผ่าน ZOOM


 • การเข้ารับการคุมสอบทางไกล (Remote Proctoring) แบบออนไลน์
 • สถานที่เข้าสอบแบบ onsite :: ห้อง Chongrak KULAM - B1 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดูแผนที่สังเขปด้านล่าง) โดยสามารถนั่งรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัย สาย 1 หรือนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้าง (วินสีชมพู) แจ้งปลายทาง "ศร. 1" (สอ-รอ-หนึ่ง)

ระเบียบการเข้าสอบ

 1. ผู้เข้าสอบแบบออนไลน์และผู้ปกครองของผู้เข้าสอบ (กรณีผู้เข้าสอบอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์) จะต้องยอมรับและยินยอมการให้โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการเก็บภาพและเสียงของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้เป็นไปเพื่อการดำเนินการจัดสอบในครั้งนี้เป็นการจัดสอบที่สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
 2. ผู้เข้าสอบจะต้องเปิดกล้องของทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สอบ และ (กรณีที่สอบจากที่บ้าน) อุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบ ZOOM ที่วางไว้ด้านหลังผู้เข้าสอบ หากผู้เข้าสอบไม่ได้เปิดกล้อง หรือไม่ปรากฏตัวบนระบบ KULAM และ (กรณีที่สอบจากที่บ้าน) แอปพลิเคชัน ZOOM จะถือว่าขาดสอบ
 3. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่เข้าระบบ ZOOM หรือมาถึง ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ช้ากว่าเวลาสอบ 15 นาทีเข้าสอบ และให้ถือว่าขาดสอบ
 4. ผู้เข้าสอบจะต้องปรากฏตัวบนระบบการสอบจนกว่าจะเสร็จสิ้นช่วงระยะเวลาในการสอบ หรือช่วงระยะเวลาขั้นต่ำที่ต้องอยู่ในห้องสอบ (เงื่อนไขจะแตกต่างกันไปในแต่ละรายวิชา และตามรูปแบบของข้อสอบ) ถึงแม้ว่าจะสอบเสร็จและส่งข้อสอบเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการรอข้อสอบตอนต่อไป จะต้องอยู่ในอาการสำรวมและไม่นำสิ่งอื่นใดขึ้นมาบนบริเวณการสอบ จนกว่าจะถึงเวลาให้พักหรือได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการผู้คุมสอบ
 5. ผู้เข้าสอบจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการส่อทุจริตหรือทุจริตการสอบอย่างโจ่งแจ้ง รวมถึงต้องไม่เข้าสอบแทนกัน ให้ความช่วยเหลือ หรือรับความช่วยเหลือใด ๆ จากผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าสอบเอง หรือผู้ไม่ได้เข้าสอบ โดยเด็ดขาด ผู้ที่ส่อทุจริต หรือทุจริตการสอบนั้น จะมีบทลงโทษต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
  1. ไม่พิจารณาคะแนนสอบทั้งหมดทั้งสอบกลางภาคและสอบไล่ รวมทั้งจะถูกประกาศผลการเรียนของรายวิชานั้น ๆ ว่าสอบตก (ปรากฏในทรานสคริปต์ของโครงการฯ เป็น F*)
  2. ถูกตัดสิทธิ์การได้รับโควตาการศึกษาพิเศษของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3. รายงานกรณีทุจริตดังกล่าวให้ทางคณะกรรมการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับทราบ
  4. กรณีที่การกระทำดังกล่าวนั้นเป็นความผิดร้ายแรง และผู้กระทำการนั้นเป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจจะรายงานเหตุการณ์การทุจริตดังกล่าวไปยังสถานศึกษาต้นสังกัดให้รับทราบด้วย
 6. โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอตรวจสอบ สั่งให้พักการสอบ สั่งให้ยุติการสอบ หรือให้เข้าสอบใหม่ หากโครงการฯ มีข้อสงสัยว่าผู้สอบนั้นมีการส่อเจตนาทุจริตในการสอบ
 7. คำตัดสินของคณะกรรมการคุมสอบของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือเป็นที่สิ้นสุด