Q: ยังไม่ได้จองสอบ แต่ในระบบการจองขึ้นเต็มหมดแล้วต้องทำไงครับ
A: ในระบบจองสอบให้เลือกเป็น ยังไม่กำหนด ก่อนค่ะ แล้วมารอ Walk in หน้าห้องสอบ หลังจากคนที่จองรอบนั้นเข้าห้องไป 10 นาทีแล้ว เมื่อผู้เข้าสอบก่อนหน้านั้นทยอยออกและมีที่นั่งว่าง นิสิตสามารถเข้ามาแทรกในรอบนั้นหน้าห้องสอบได้เลยค่ะ