Q: เข้าระบบจองสอบ แต่ไม่พบรายวิชาในระบบจองสอบ และพบข้อความแจ้งดังภาพ

A: หากมีการลงทะเบียนผ่าน KU3 online ข้อมูลการอนุมัติจะเข้าระบบล่าช้า ให้ติดตามการประชาสัมพันธ์กำหนดการนำส่งข้อมูลเข้าระบบกรณีลงทะเบียนล่าช้า หรือนิสิตแจ้งข้อมูลเข้ามาในช่องทางการติดต่อ AskMe KU 4.0 เพื่อให้ผู้ดูแลช่วยตรวจสอบการอนุมัติรายวิชา และเพิ่มในระบบจองรอบสอบให้ก่อนรายละเอียดที่แจ้งเพิ่มเติม

  1. รหัสนิสิต
  2. อีเมล@ku.th
  3. ชื่อ นามสกุล
  4. คณะ
  5. รายวิชาที่ลงทะเบียน


1. ส่งข้อมูลทาง AskMe KU 4.0 (มุมขวาล่างของเว็บไซต์) หรือ อีเมล registrar@ku.ac.th หรือ แบบฟอร์ม google form


2. นิสิตสามารถเข้าไปในระบบจองอีกครั้งในวันถัดไปหลังส่งเรื่อง  หรือได้รับอีเมลตอบกลับ


ติดตามการประชาสัมพันธ์ได้ทางหน้าเว็บไซต์สำนักบริหารการศึกษา https://registrar.ku.ac.th/walkin