Q: เลือกรอบสอบครบทุกครั้งก่อนกดบันทึก แต่รายการที่จอง ขึ้นไม่ครบทั้งหมด มีครั้งที่ ... ขาดหายไป 


A: รอบสอบที่เลือกในครั้งนั้นเต็ม เนื่องจากนิสิตใช้เวลาในการพิจารณาเลือกนานเกินไป ขณะรอกดบันทึก ช่วงจังหวะเดียวกัน อาจมีผู้อื่นกดบันทึกจองตัดหน้าไปก่อน ข้อมูลการจองในรอบนั้นจึงไม่ขึ้นในระบบ 


หมายเหตุ

กรณีสอบ 1 ชั่วโมง จะมีรอบสอบขึ้น 4 ครั้ง

กรณีสอบ 2 ชั่วโมง จะมีรอบสอบขึ้น 2 ครั้ง

ให้แจ้งข้อมูลรอบที่ยังไม่ขึ้น เพื่อให้ผู้ดูแลลงรอบที่  ยังไม่กำหนด ให้ไปก่อน และนิสิตสามารถเข้าไปดำเนินการ "เปลี่ยน" ภายหลังได้ โดยส่งข้อมูลแจ้งมาดังนี้ 

  1. รหัสนิสิต 
  2. รายวิชาที่ลงทะเบียน
  3. ครั้งที่ (หาย) 


  1. ส่งข้อมูลทาง AskMe KU 4.0 (มุมขวาล่างของเว็บไซต์) หรือ อีเมล registrar@ku.ac.th หรือ แบบฟอร์ม google form
  2. นิสิตสามารถเข้าไปในระบบจองอีกครั้งในวันถัดไปหลังส่งเรื่อง หรือได้รับแจ้งทางอีเมล และสามารถเปลี่ยนรอบสอบอื่น้ในภายหลังได้ตลอดเวลาก่อนถึงกำหนดสอบในครั้งนั้นติดตามการประชาสัมพันธ์ได้ทางหน้าเว็บไซต์สำนักบริหารการศึกษา https://registrar.ku.ac.th/walkin