เอกสารทางการศึกษา ขั้นตอนการขอเอกสาร/การรับเอกสารและการตรวจสอบเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์


ศึกษารายละเอียดการขอเอกสารออนไลน์ ที่เว็บไซต์ >> https://registrar.ku.ac.th/onlinedoc/


กรอกแบบฟอร์มขอเอกสารออนไลน์ ที่ลิงก์นี้ค่ะ >> แบบฟอร์ม Google Form


การรับเอกสาร บางกรณีจะส่งเอกสารทางอีเมล บางกรณีต้องมารับด้วยตนเอง 
หมายเหตุ


1. นิสิตจะได้รับเอกสาร 1-2 วันทำการ เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับจริง ซึ่งมีอายุ 4 เดือน


2. มหาวิทยาลัยเปลี่ยนรูปแบบเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ยกเลิกการติดรูปถ่าย) 

หากต้องการให้ประทับตราและลงนามรับรองเอกสาร สามารถปริ้นเอกสารออนไลน์มาติดต่อประทับตราและลงนามที่ศูนย์บริการนิสิตฯ ชั้น 1 สำนักบริหารการศึกษา อาคารระพีสาคริกค่ะ มีค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท (รอรับเอกสารได้เลยค่ะ)