ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ


ผู้ประสานงานโครงการเรียนล่วงหน้า ฯ    
0 2118 0100 ต่อ 8231

registrar@ku.ac.th


การลงทะเบียนเรียน ระบบการเรียนการสอนและการสอบ    
096 224 2207

Facebook: KULearn


กระบวนการการยื่นโควตา การสอบสัมภาษณ์ ฯ การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา การมอบตัวเป็นนิสิต    
0 2118 0100 ต่อ 8046-51

admission@ku.ac.th


การเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) รวมถึงการอุทรณ์ผลการสอบ ฯ    
0 2562 5555 ต่อ 646141-6

sci@ku.ac.thดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  https://registrar.ku.ac.th/adv