ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เว็บไซต์ https://registrar.ku.ac.th/std-form 


การยื่นเอกสารออนไลน์

สำหรับการยื่นเอกสารผ่านคณะ ขอให้นิสิตติดต่อยื่นเอกสารผ่านออนไลน์ในช่องทางที่คณะกำหนด (อาจารย์สามารถพิจารณาและเซ็นต์แบบออนไลน์ได้) 


สำหรับการยื่นเอกสารมายัง สำนักบริหารการศึกษา สามารถผ่านช่องทางดังนี้

1) ส่งอีเมลถึง registrar@ku.ac.th โดยนิสิตใช้อีเมล @ku.th ของนิสิตในการล็อคอินอีเมล

2) อัพโหลดเอกสารออนไลน์ทางกูเกิ้ลฟอร์ม ที่เว็บไซต์ https://registrar.ku.ac.th/request  


ในส่วนของการอนุมัติ สำนักบริหารการศึกษาจะเสนอและส่งเรื่องไปยังรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 


#ยื่นคำร้องออนไลน์ #ยื่นเอกสารออนไลน์