1.  ดาวน์โหลด SEB  version ล่าสุดจากที่นี่  / Download the latest version of SEB from this website  https://safeexambrowser.org/download_en.html2. เลือกระบบปฏิบัติการที่จะดาวน์โหลดมาติดตั้ง Windows, Mac หรือ iOS (สำหรับการสอบด้วย iPhone  ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการสอบแต่ละวิชา) / Select your OS, Windows, Mac or iOS (whether or not you are allowed to use an iPhone  to take  exams, please see the rules and regulations announced  by your instructor)


3. เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทำอะไรกับ SEB /  Once the installation is done, no need to do anything with SEB.


4. ให้คลิกที่นี่ "ทดสอบเข้าระบบ KULam ด้วย SEB" ระบบควรจะเปิดโปรแกรม SEB  โดยอัตโนมัติ  รหัสผ่านเข้าทดสอบคือ ku  /  Click Here "Test SEB on KULam"  and  it should  launch SEB automatically. The password to access the test is ku


5. หน้าจอ SEB ของท่านจะปรากฎหน้าจอเช่นนี้ / The page displayed on SEB should  like this. 


6.   การออกจากโปรแกรม SEB ท่านจะมีคำแนะนำบนหน้าจอว่าการออกจากระบบจะทำอย่างไรเมื่อท่านส่งข้อสอบแล้วในการทดสอบ ห่างต้องการจะออกจากโปรแกรมกลับสู่หน้าจอปกติให้กดที่ปุ่มปิดโปรแกรมขวาล่างสุดแล้วใส่รหัสผ่านว่า ku   /  During the real exam taken,  there will be an instruction how to exit the SEB once you have submit the exam. However during the mockup tests , to exit the SEB , you may use the swith off button and enter a password "ku".  7. สำหรับ Login Name และ Password  ที่เข้าระบบสอบคืออะไร ผู้จัดสอบจะเป็นผู้แจ้งให้ทราบ / For the login credentials (login name and password), you will be informed by the instructor.