นิสิตสามารถขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคฤดูร้อน 2564  


1. ทำคำร้องทั่วไป (หากคณะมีแบบฟอร์ม ให้ใช้แบบฟอร์มของคณะ หรือ ดาวน์โหลดที่ registrar.ku.ac.th เมนู บริการนิสิต เลือก "ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม" เลือกแบบฟอร์มหมายเลข 1)  


2. ให้นิสิตกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย และดำเนินการตามลำดับของเอกสาร คือ เสนอ 

1. อ.ที่ปรึกษา 2. อ.หัวหน้าภาค และ 3. คณบดีของนิสิต 

3. เมื่อเอกสารได้รับความเอกสารชอบจาก อ.ทุกท่านแล้ว ให้นิสิตจัดส่งเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์ registrar.ku.ac.th/request/ เอกสารควรยื่นก่อนวันที่นิสิตลงทะเบียนเรียนนะคะ 

4. ขอให้นิสิตเข้าไปเลือกรูปแบบการลงทะเบียนเรียนที่ เว็บ my.ku.th เมนู เลือกรูปแบบ/การเงิน เมนู เลือกรูปแบบ ก่อน 

5. เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการแล้ว จะปรากฏคำว่า "ผ่อนผัน" ที่รายการชำระเงินของภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2564 ที่ เมนูย่อย "การเงิน"