เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน


พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน KU2 และแนบเอกสาร  2 อย่างดังภาพ


1. การพิมพ์ใบเสร็จ (KU2: ใบเสร็จต้นฉบับ)


นิสิตเข้าเว็บ my.ku.th เลือกรูปแบบ/การเงิน แล้วกด "การเงิน" แล้วกดพิมพ์ใบเสร็จ 

(การกดพิมพ์ใบเสร็จครั้งแรกจะได้เป็นต้นฉบับ ** ครั้งต่อไปจะเป็นสำเนาค่ะ)2. แนบเอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน และอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 


ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์นี้ค่ะ https://registrar.ku.ac.th/บริการนิสิต/อัตราค่าธรรมเนียมการศึ


2.1 เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน (ลายเซ็นต์อิเล็คทรอนิกส์)

2.2 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

  • ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ/ภาคพิเศษ หรือ
  • ระดับบัณฑิตศึกษาหมายเหตุ  หากต้องการขอใบเสร็จ (KU2) ต้นฉบับอีกครั้ง **

นิสิตมาติดต่อศูนย์บริการนิสิตฯ ชั้น 1 สำนักบริหารการศึกษา อาคารระพีสาคริกค่ะ หรือ ผู้ปกครอง/นิสิตส่งซองไปรษณีย์ (เขียนรหัสนิสิต และระบุมาว่า ขอใบเสร็จ KU2 ต้นฉบับค่ะ) ตามลิงก์นี้ค่ะ https://askmeku.freshdesk.com/support/solutions/articles/60000668258