ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบเนื่องจากทางมหาวิทยาลัยประกาศหยุดการเรียนการสอนในช่วง 16-22 มีนาคม 2563 นั้น สบศ.จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ สำหรับนิสิตที่ต้องการยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาล่าช้า (Add/Drop) นิสิตสามารถดำเนินการออนไลน์ได้ตามขั้นตอนดังภาพ ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ **เฉพาะวิทยาเขตบางเขนเท่านั้น ซึ่งดำเนินการผ่านระบบได้ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

URL:
ปริญญาตรี: ระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA) https://isea.ku.ac.th/EDUWeb/login.jsf
ระดับบัณฑิตศึกษา: ระบบสารสนเทศนิสิต (Regis) https://stdregis.ku.ac.th/