ติดตามประกาศการยื่นขอจบการศึกษา ได้ที่ https://regis.ku.ac.th/cpcmns/request


กรณีข้อมูลในใบขอจบไม่ถูกต้อง นิสิตสามารถเขียนขีดฆ่า/แก้ไข/เพิ่มข้อมูล และเซ็นชื่อกำกับได้เลยค่ะ 

***การแก้ไขตัวสะกดชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนด้วยนะคะ)
อ้างอิง FB: https://www.facebook.com/kuregistrar/posts/2346013532202277


การยื่นขอจบล่าช้า

หากนิสิตไม่สามารถส่งใบขอจบได้ภายในกำหนดตามปฏิทินการศึกษา ให้ดำเนินการดังนี้ 

1. กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ https://regis.ku.ac.th/cpcmns/requestV2/  

2. เขียนคำร้องทั่วไป เรื่อง "ขอส่งใบขอจบล่าช้า" แล้วจัดพิมพ์เอกสารส่งคณะ     (หรือส่งผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางคณะ)     โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากอ.ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา และคณบดี  

3. เมื่อคำร้องได้รับการลงนามครบถ้วนแล้ว ให้นิสิตนำมายื่นคำร้องออนไลน์ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2rz05Y9a3O4eShIkxD4XSdCZC9d6uCC3r1SG0OwuTnWgSPw/viewform  

*** การยื่นคำร้องขอจบล่าช้า มีค่าปรับ 500 บาท หรือให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
#ยื่นจบ