ติดตามประกาศการยื่นขอจบการศึกษา ได้ที่ https://regis.ku.ac.th/cpcmns/request


 

กรณีข้อมูลในใบขอจบไม่ถูกต้อง นิสิตสามารถเขียนแก้ไข/เพิ่มข้อมูล และเซ็นชื่อกำกับได้เลยค่ะ 

***การแก้ไขตัวสะกดชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนด้วยนะคะ)


อ้างอิง FB: https://www.facebook.com/kuregistrar/posts/2346013532202277


การยื่นขอจบล่าช้า

หากนิสิตไม่สามารถส่งใบขอจบได้ภายในกำหนดตามปฏิทินการศึกษา ให้ดำเนินการดังนี้ 

1. กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ https://regis.ku.ac.th/cpcmns/requestV2/ 
    (ระบบไม่มีการปิดแต่จะขึ้นคำว่าล่าช้าเมืื่อเกินกำหนดตามปฏิทินการศึกษา)

2. เขียนคำร้องทั่วไป เรื่อง "ขอส่งใบขอจบล่าช้า" แล้วจัดพิมพ์เอกสารส่งคณะ (หรือส่งผ่านช่องทาง 

    ออนไลน์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางคณะ) โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก อ.ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา 

    และคณบดี  

3. เมื่อคำร้องได้รับการลงนามครบถ้วนแล้ว ให้นิสิตนำมายื่นคำร้องออนไลน์ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2rz05Y9a3O4eShIkxD4XSdCZC9d6uCC3r1SG0OwuTnWgSPw/viewform  

*** การยื่นคำร้องขอจบล่าช้า มีค่าปรับ 500 บาท หรือให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 


#ยื่นจบ