ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักบริหารการศึกษา https://registrar.ku.ac.th/graduated